Wim Dammans is de Meest Invloedrijke Recruiter van 2021

Wim Dammans Meest Invloedrijke Recruiter 2021(Don’t speak or read Dutch? No panic, just scroll down for the English version)

Voor de 13e keer op rij is dit jaar de verkiezing “Meest Invloedrijke Recruiter” gehouden. Tijdens deze jaarlijks terugkerende verkiezing strijden genomineerde recruiters om de felbegeerde eer de meest invloedrijke recruiter van het jaar te worden. Vandaag zijn zowel de winnaars van Publiekprijs als de winnaars van Juryprijs bekend gemaakt. De winnaars hebben uit handen van organisator Bas Westland coronaproof hun Award ontvangen.

Wim Dammans van Talentmapper werd door de vakjury unaniem gekozen tot dé overall Meest Invloedrijke Recruiter van het jaar 2021. Corwin in de Eng is door het publiek uitgeroepen tot de Meest Invloedrijke Recruiter 2021. Ook werd er dit jaar door de jury besloten om een Categorieprijs uit te delen in de categorie Corporate. Libby Fox van Payaut mag zich de meest Invloedrijke Corporate Recruiter noemen.

De Verkiezing Meest Invloedrijke Recruiter 2021

Alle ingrediënten voor een spannende en succesvolle verkiezing waren ook dit jaar weer aanwezig. 16 genomineerden voor de juryprijs, 25 genomineerden voor de Publieksprijs en ruim 3.500 stemmen maakten het ongemeen spannend. Hoewel de stand in deze verkiezing continu live te volgen is, bleef het ook dit jaar tot op het laatste moment een verrassing wie de meeste ‘geldige’ stemmen van het publiek heeft gekregen. Ook de winnaars van de prijzen die door de vakjury worden toegekend, blijven tot op het allerlaatste moment geheim.

Een Juryprijs, een Publieksprijs en een Categorieprijs van de vakjury

Dit is het vierde jaar dat er zowel een Publieksprijs als een Juryprijs wordt uitgedeeld. Genomineerde kandidaten geven zelf aan of ze in aanmerking willen komen voor de Publieksprijs, voor de Juryprijs of voor beiden. De Publieksprijs gaat naar de genomineerde recruiter, die de meeste stemmen overall heeft verkregen, daarnaast is er per categorie (Agency, Corporate, Interim, Talent, Sourcer en Recruitment Marketing) ook een winnaar. Wie de meeste stemmen heeft in een categorie, is de winnaar van die categorie.

Voor de Juryprijs beoordeelt een vakjury vijf video-vragen die de genomineerde recruiters via het videointerviewplatform Cammio hebben beantwoord. De uitdagende taak om uit al deze video-antwoorden een winnaar te kiezen, lag dit jaar bij de vakjury die bestond uit Marco Hendrikse (Marketing & Content Manager bij de Academy for Recruitment), Marcel Borst (winnaar Juryprijs Meest Invloedrijke Recruiter 2020 en Recruitment & Marketing Manager bij Bluetech Engineering, Annelies Graafland (bestuurslid Recruiters United en EN HR Solutions) en Koen Roozen (docent aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie, voorzitter van de commissie die in 2020 de Recruiter Code heeft opgesteld en Partner bij het Recruitingkantoor & Het Mobiliteitkantoor).

De vakjury kan besluiten om een Categorieprijs uit te reiken voor een bepaalde categorie als de vakjury vindt dat de kwaliteit binnen een categorie bovengemiddeld is. Dit jaar was dit alleen voor de categorie Corporate van toepassing. Voorwaarden hiervoor is wel dat er minimaal 3 inzendingen zijn in deze categorie.

Meest Invloedrijke Recruiter, Sourcer, Talent & Marketeer 2021

Na uitvoerig beraad heeft de vakjury Wim Dammans uitgeroepen tot de overall winnaar van de verkiezing #MIR2021. Corwin in den Eng van Decent kreeg van het publiek de meeste stemmen en wint daardoor de overall Publieksprijs. Ook kreeg Corwin in de Eng de meeste stemmen in de categorie Agency.

De kwaliteit van de genomineerden binnen de categorie Corporate was dit jaar bovengemiddeld. Hierdoor heeft de vakjury besloten om dit jaar een categorieprijs voor de Corporate-categorie uit te kennen. Na lang discussiëren – de kwaliteit van een drietal genomineerde recruiters was zo hoog en lag zo dichtbij elkaar – heeft de jury de prijs toegekend aan Libby Fox van Payaut. Libby Fox mag zich daardoor een jaarlang dé Meest Invloedrijke Corporate Recruiter van het jaar 2021 noemen.

De publieksprijs van de categorie Corporate gaat naar Patty Baken, Manager Talent Acquisition bij Brunel. Patty mag zich in deze categorie de onbetwiste winnares noemen met de meeste stemmen van het publiek. Ook in de categorie Interim was het lang spannend, maar behaalde Kevin Wouters (Time to Hire) uiteindelijk de meeste stemmen. In de categorie Sourcing, die dit jaar voor het eerst meedeed, schrijft Nicole Borja Mellos (successr) met een meerderheid aan stemmen dit jaar de overwinning op haar naam.

Na een spannende nek-aan-nek race tussen de verschillende recruitment talenten gaat Nina van Eede (Independent Recruiters) er uiteindelijk met de titel in de categorie Recruitment Talent vandoor. Liesbeth Dusseljee (Brandmannen) kreeg in de categorie Recruitment Marketing de meeste stemmen van het publiek.

Initiatiefnemer en organisator Bas Westland kijkt met veel plezier terug op deze verkiezing. “2021 was wederom een heel bijzonder jaar. Zeker voor ons vakgebied. Aan de ene kant corona en aan de andere kant een jaar waarin recruiters het misschien drukker hebben dan ooit om vacatures in te vullen. Dat zagen we ook wel wat terug in de stemmen, want er is iets minder gestemd dan vorig jaar, maar evengoed is er weer veel gestemd. Er is meer dan 3.500 keer gestemd.

Het is wel heel jammer dat we de verkiezing wederom niet samen met deze partners en alle winnaars kunnen afsluiten. Alle winnaars heb ik vandaag vereerd met een coronaproof verrassingsbezoek zodat ik ze toch hun award kon overhandigen en de plannen voor een mooi event bewaren we tot een later moment.”

Dat we in deze bizarre tijd ook weer kunnen rekenen op onze partners is natuurlijk fantastisch. Onze partners Academy for Recruitment, Cammio, Carerix, Compagnon, Independent Recruiters, Talmark en Textkernel hebben ook dit jaar weer een enorme bijdrage geleverd aan deze verkiezing. Elke partner vertegenwoordigt een vakgebied: Talmark is partner voor de Recruitment Marketing Award, Compagnon voor onze Interim-Recruiter Award, Independent Recruiters vertegenwoordigt de Corporate Recruiter Award en Carerix zorgt voor de Agency Recruiter Award. Dit jaar konden we ook rekenen op twee nieuwe sponsors. Textkernel zorgde voor de Award in de nieuwe categorie Sourcer en Academy for Recruitment is onze nieuwe partner voor de Talent Categorie. Cammio verzorgde dit jaar wederom de overall awards. Mijn dank daarvoor aan Ricardo Risamasu, Frank Roders, Gerald Mulder, Olfertjan Niemeijer, Reinald Snik, Ellen van Hierden en Walter Hueber.

Over de verkiezing “Meest Invloedrijke Recruiter”

De verkiezing ”Meest Invloedrijke Recruiter” is een initiatief van Bas Westland, hoofdredacteur van de blog EmploIT.nl. De verkiezing wordt sinds 2009 jaarlijks gehouden. Eerdere overall winnaars zijn: Marcel Borst (2020 – overall Juryprijs), Sebastiaan Cové (2020 – overall Publieksprijs), Arnold Jansen (2019 – overall Juryprijs), Fleur Aalbrecht (2019 – overall Publieksprijs), Michelle Thijssen (2018 – Publieksprijs), Monique de Jong en Luna Kucinskaite (2018 – Juryprijs), Caspar Kipp (2017-Publieksprijs), Tamara Rood (2017 – Juryprijs), Joris van den Beuken (2016), Koos Würzer (2015), Rob van Elburg (2014), Britt van Capelleveen (2013), Nicole van Thoor (2012), Wesley Hendriks (2011), Kay Goedhardt (2010) en Roos van Vugt (2009).

De Meest Invloedrijke Recruiter van het jaar word je niet zomaar. Om mee te kunnen doen aan deze verkiezing van EmploIT.nl moet je genomineerd worden door je vakgenoten, klanten of kandidaten in de categorieën Agency, Corporate, Interim, Talent, Sourcing of Recruitment Marketing. Per organisatie is één genomineerde kandidaat toegestaan. Na de nominatieronde volgt er een verkiezingsronde, daarbij staan een Publieksprijs én een Juryprijs op het spel. Genomineerde kandidaten bepalen zelf of ze meedoen aan de Juryprijs, aan de Publieksprijs of aan beiden. Genomineerden die deelnemen aan de strijd om de Publieksprijs kunnen na de nominatieronde campagne voeren om stemmen te werven. Per categorie kan er een stem op één van de genomineerde kandidaten uitgebracht worden en er kan een stem worden uitgebracht voor de overall winnaar. Meer dan één keer stemmen is niet toegestaan en anoniem stemmen mag ook niet. Alles in het kader van transparante verkiezingen.

Genomineerden die meedingen naar de Juryprijs laten hun kwaliteiten aan een vakjury zien door het beantwoorden van vijf video-vragen die betrekking hebben op het vakgebied, innovatie, kennis en professionaliteit van de genomineerden. Een vakjury beoordeelt deze antwoorden op de videovragen om vervolgens één van de genomineerde kandidaten tot overall winnaar uit te roepen. Daarnaast kan de jury ook besluiten om een genomineerde kandidaat in zijn of haar categorie tot winnaar uit te roepen.

The English version

Wim Dammans Meest Invloedrijke Recruiter 2021

This year, for the 13th year in succession, the election for the ‘Most Influential Recruiter’ took place. During this annual election, nominated recruiters compete for the coveted honor of being judged the most influential recruiter of the year. Today, the winners of both the Audience Prize and the Jury Prize were announced, receiving their award from organizer Bas Westland in a 100% Corona-proof environment.

Wim Dammans of Talentmapper was unanimously chosen by the jury as the overall Most Influential Recruiter of the Year for 2021, while the public voted Corwin in de Eng the Most Influential Recruiter of the Year for 2021. Also this year, the jury handed out a Category Award in the Corporate category, and Libby Fox of Payaut can now officially call herself the Most Influential Corporate Recruiter.

The Elections for the Most Influential Recruiter of 2021

All the ingredients for an exciting and successful election were once again present this year. Sixteen nominees for the Jury Prize, 25 nominees for the Audience Prize and over 3,500 votes combined to generate an unbelievably exciting climax. Although the running score in this election can be continuously followed live, the name of the person to receive the most ‘valid’ votes from the public remained a surprise until the very last minute. The same applied for the winners of the prizes awarded by the jury of professionals – they remained a secret until the very last instant.

A Jury Prize, an Audience Prize and a Category Prize awarded by the jury of professionals

This is the fourth year that both an Audience Prize and a Jury Prize was awarded. Nominated candidates themselves indicate whether they want to be considered for the Audience Prize, the Jury Prize, or both. The Audience Prize goes to the nominated recruiter to receive the most votes overall. In addition, there is a winner per category (Agency, Corporate, Interim, Talent, Sourcer and Recruitment Marketing). The person gaining the most votes in a category is the winner of that category.

For the Jury Prize, a jury of professionals from the field assessed answers given to five questions on video by the nominated recruiters via the video interview platform Cammio. The challenge of choosing a winner from all these answers was taken up by this year’s jury, consisting of Marco Hendrikse (Marketing & Content Manager at the Academy for Recruitment), Marcel Borst (winner of the Jury Prize for Most Influential Recruiter 2020 and Recruitment & Marketing Manager at Bluetech Engineering, Annelies Graafland (board member of Recruiters United and EN HR Solutions) and Koen Roozen (lecturer at the Academy for Labor Market Communication, chairman of the committee that drafted the Recruiter Code 2020, and partner at the Recruitingkantoor & the MobiliteitsKantoor).

The jury of professionals can decide to assign a Category Award for a particular category if they feel that the quality within a category is above average. This year this was only the case for the Corporate category. A prerequisite is that there are at least three entries in this category.

Most Influential Recruiter, Sourcer, Talent & Marketeer 2021

After extensive deliberation, the jury of professionals declared Wim Dammans the overall winner of the #MIR2021 election. Corwin in den Eng of Decent received the most votes from the public and therefore wins the overall Audience Prize. He also received the most votes in the Agency category.

The quality of the nominees within the Corporate category was clearly above average this year. As a result, the jury decided to award a category prize for the Corporate category. After lengthy discussions – the quality of three nominated recruiters was so high – the jury awarded the prize to Libby Fox of Payaut. Libby Fox therefore has the privilege of calling herself the Most Influential Corporate Recruiter of the Year 2021 for the next twelve months.

The Audience Prize for the Corporate category goes to Patty Baken, Talent Acquisition Manager at Brunel. Patty is the undisputed winner in this category, winning the most votes from the public. The Interim category was for a long time a close-run contest, but in the end Kevin Wouters (Time to Hire) came out the winner. In the Sourcing category, which was making its entry into the competition for the first time this year, Nicole Borja Mellos (Successr) was the clear winner.

After an exciting neck-and-neck race between the various recruitment talents, Nina van Eede (Independent Recruiters) ultimately took the title in the Recruitment Talent category. Liesbeth Dusseljee (Brandmannen) received the most votes from the audience in the Recruitment Marketing category.

Initiator and organizer Bas Westland looks back on this election with intense pleasure.
“2021 was again an incredibly special year. Especially for our field. We had Corona on the one hand, and on the other hand a year in which recruiters have perhaps been busier than ever filling vacancies. This was partially reflected in the number of votes, which was slightly lower than last year, but still a sizeable amount – with a total of more than 3,500 votes being cast.

The fact that we can continue to count on our partners in this bizarre time is of course fantastic. Our partners Academy for Recruitment, Cammio, Carerix, Compagnon, Independent Recruiters, Talmark and Textkernel have again contributed enormously to this election. Each partner represents a specific field: Talmark is a partner for the Recruitment Marketing Award, Compagnon for our Interim Recruiter Award, Independent Recruiters represent the Corporate Recruiter Award, and Carerix is responsible for the Agency Recruiter Award. This year we were pleased to welcome two new sponsors. Textkernel provided the Award in the new Sourcer category, while Academy for Recruitment is our new partner for the Talent Category. Cammio were again responsible for the overall awards this year. My sincere thanks go to Ricardo Risamasu, Frank Roders, Gerald Mulder, Olfertjan Niemeijer, Reinald Snik, Ellen van Hierden and Walter Hueber.

It’s such a shame that we were again unable to close the election in the company of all these partners and all the winners. I was lucky enough to be able to honor all winners today with a Corona-proof surprise visit so I still managed to present them with their award and we’ll save the plans for a special event for a later date.”

About the election for ‘Most Influential Recruiter’

The election for the ‘Most Influential Recruiter’ is an initiative of Bas Westland, chief editor of the EmploIT.nl blog. The election has been held annually since 2009. Previous overall winners are: Marcel Borst (2020 – overall Jury Prize), Sebastiaan Cové (2020 – overall Audience Prize), Arnold Jansen (2019 – overall Jury Prize), Fleur Aalbrecht (2019 – overall Audience Prize), Michelle Thijssen (2018 – Audience Prize), Monique de Jong and Luna Kucinskaite (2018 – Jury Prize), Caspar Kipp (2017 Audience Prize), Tamara Rood (2017 – Jury Prize), Joris van den Beuken (2016), Koos Würzer (2015), Rob van Elburg (2014), Britt van Capelleveen (2013), Nicole van Thoor (2012), Wesley Hendriks (2011), Kay Goedhardt (2010) and Roos van Vugt (2009).

The Most Influential Recruiter of the Year is not something you become just like that. To participate in this election organized by EmploIT.nl you have to be nominated by your peers, clients or candidates in the Agency, Corporate, Interim, Sourcing, Talent or Recruitment Marketing categories. One nominated candidate per organization is allowed. The nomination round is followed by an election round, with an Audience Prize and a Jury Prize at stake. The nominated candidates themselves decide whether they want to participate in the contest for the Jury Prize, the Audience Prize, or both. After the nomination round has been completed, nominees who wish to participate in the battle for the Audience Prize can start campaigning to solicit votes. One vote can be cast for one of the nominees per category and one vote for the overall winner. Multiple votes are not allowed, neither is anonymous voting. All in the spirit of transparent elections.

Nominees competing for the Jury Prize showcase their qualities to a jury of professionals by answering five questions on video related to the field, innovation, knowledge and professionalism of the nominees. The jury then evaluates their answers and proclaims one of the nominees as overall winner. In addition, the jury may also decide to declare a nominated candidate the winner in his or her category.