Nomineer NU jouw kandidaat / Nominate your candidate NOW #MIR2021

Nomineer NU jouw kandidaat MIR 2021

(Don’t speak or read Dutch? No panic, just scroll down for the English version)

Update Maandag 20 december 2021: Inmiddels is de nominatie gesloten. Later vandaag kan het stemmen gaan beginnen. Hou deze blog in de gaten!

Wie gaat in dit bijzondere jaar 2021 de opvolger worden van Marcel Borst, winnaar van de juryprijs en de #MIR2020? Marcel ging overigens ook met de jury prijs in de Marketing categorie vandoor. In 2020 kende de jury ook een prijs toe in de categorie Corporate aan Luuk Jan Feitsma. Zou dat in 2021 weer gebeuren? Of valt er een andere categorie in de prijzen bij de jury. De jury mag dat namelijk zelf bepalen op basis van de kwaliteit van de inzendingen.

En dan de publieksprijzen! Wie gaat de opvolger van Sebastiaan Cové worden, publiekswinnaar in 2020 en winnaar in de categorie Marketing? In 2020 was Angelique Vierhout winnaar in de categorie Agency, wie wordt dat in 2021? Wie is de opvolger van Maud Kuipers-Macharia in de categorie Interim? En wie wordt het nieuwe talent van 2021, een titel die vorig jaar ging naar Deniz Bican ging. En wie wordt na Martine Bom de winnaar in de categorie Corporate?

We blijven de lijn met de vijf video-vragen aan de genomineerden doorzetten. Ook dit jaar gaan we ze daar bij helpen. Maar niet alleen daarmee, ook met wat anders! Benieuwd? Klik snel door om uit te vinden wat we dit jaar gaan doen!

Ook dit jaar scheiden we de nominaties van de verkiezing. De verkiezing starten we traditioneel pas aan het eind van het jaar, 18 december. We gebruiken SurveyMonkey als een tool om kandidaten vanaf 16 november te nomineren en vanaf 20 december om te stemmen.

Maar gaat er dit jaar weer veel veranderen? Nou, best wel!

1. In 2021 hadden we voor het eerst een echte Award Roadtrip als gevolg van COVID, maar 2022…..?

Dat zal voorlopig een onzekere factor blijven, maar onze sponsoren hebben al toegezegd dat als een event kan, dat ze dat zullen sponsoren, maar ook als we ons moeten beperken tot een Award Roadtrip, zoals in 2020. Of misschien verzinnen we wel iets heel anders?! Laat je verrassen!

2. Wisseling van de wacht in de Vakjury

Dit jaar wordt de jury een klein beetje veranderd. Omdat Gusta Timmermans het voorzitterschap van Recruiters United heeft neergelegd (dank voor al je werk Gusta, ook voor de MIR), hebben we het Bestuur gevraagd iemand anders uit hun midden af te vaardigen. En dat wordt Annelies Graafland van EN HR Solutions. Welkom Annelies!
Als vertegenwoordiger van de winnaars van de prijs volgt Marcel Borst (winnaar van 2020) dit jaar Arnold Janssen op in de jury. Dank Arnold voor je deskundige oordeel in 2020!

De vakjury zal dit jaar daarnaast nog bestaan uit:
Marco Hendrikse, manager Marketing & Content bij de Academy for Recruitment
Koen Roozen, docent (Strategisch) Recruitment aan de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie en Partner HetRecruitingKantoor en HetMobiliteitKantoor

3. Maximaal één genomineerde per organisatie

In het verleden is de verkiezing heel enthousiast omarmd door een aantal agencies, Personato en Time to Hire, in voorgaande jaren. Om de diversiteit erin te houden in de verkiezing, hebben we in 2020 al besloten het aantal genomineerden per organisatie tot één te beperken, ongeacht de categorie waarin iemand is genomineerd. Is er meer dan één genomineerde. Dan wordt de eerst genomineerde opgenomen in de verkiezing.

4. Training voor de genomineerden, maar dan ff anders

Ook dit zullen we dit jaar zeker gaan verzorgen, maar ook dit zal aan verandering onderhevig zijn als gevolg van COVID-19. We zijn nog in overleg met onze partners om dit vorm te geven. More to come.

5. En we hebben een nieuwe categorie! De sourcer!

Sourcing is al jaren een echt vak, wat ook aandacht verdient en nu ook krijgt in deze verkiezing. Kortom, heb jij je eigen sourcingheld(in)? Nomineer hem/haar/x voor de categorie Sourcing!

6. Nieuwe partners

Met een nieuwe categorie hadden we natuurlijk ook een nieuwe categorie sponsor nodig en we zijn verheugd dat Textkernel de sponsor gaat worden voor de sourcing categorie van MIR 2021. Welkom!
Verder hebben we voor de Talent categorie een nieuwe sponsor in de vorm van de Academy for Recruitment. Zij nemen het stokje over van WeAreKeen, dank voor jullie steun in de afgelopen jaren en welkom Academy for Recruitment! Uiteraard zijn we super blij dat Cammio, Carerix, Compagnon, Independent Recruiters en Talmark ook dit jaar weer onze partners zijn voor de categorieën Overall, Agency, Interim, Corporate en Marketing. Dank voor jullie hernieuwde steun!

Wat moeten de genomineerden ook al weer doen om mee te kunnen doen?

Vijf video-vragen beantwoorden op het Cammio video platform. Wie had vorig jaar gedacht dat dit zo snel de norm zou worden?

Waarom hadden we – ook al voor COVID-19 – voor video gekozen? Om twee redenen.
1. Omdat iedereen dan mee kan doen. En niet alleen de recruiters die een grote backoffice hebben, die voor hen een dikke case kunnen uitwerken.
2. En omdat alle genomineerden dan hun kwaliteit kunnen laten zien tijdens de verkiezing en niet alleen de winnaars na afloop.
De antwoorden op video worden zowel aan het publiek (in het stemformulier) als aan de jury ter beschikking gesteld. Op basis daarvan kunnen beide hun (categorie)winnaars kiezen.

Wat zijn die vijf vragen ook al weer?
1. Wat is je grootste recruitment-succes van het afgelopen jaar geweest?
2. Wat is je belangrijkste recruitment-innovatie van het afgelopen jaar geweest?
3. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om bij te blijven in het vak?
4. Hoe heb jij je kennis over het vak het afgelopen jaar binnen én buiten je bedrijf gedeeld?
5. Wat is volgens jou de belangrijkste recruitment trend voor 2022?

Timeline MIR 2021:
Dinsdag 16 november 2021: Kick off van #MIR2021 tijdens Recruitment Tech Event
Dinsdag 16 november 2021 – Vrijdag 17 december 2021 middernacht: Nominatieronde
Dinsdag 21 december 2021: Start van de campagne door genomineerden
Dinsdag 21 december 2021 – Donderdag 27 januari 2022 middernacht: Stemronde voor publieksprijs
Dinsdag 21 december 2021 – Donderdag 13 januari 2022 middernacht: Periode voor het insturen van de antwoorden op de vijf video vragen voor deelname aan de Juryprijs
Vrijdag 14 januari 2022 – woensdag 26 januari 2022: Beoordeling video vragen door de jury en juryberaad
NTB: Award Uitreiking

En nu nomineren!
Hoe? Door in onze SurveyMonkey enquête de nominatie van jouw recruitmentheld(in) in te voeren. Dat kan door op de grote groene button boven of onder dit artikel te klikken. Die brengt je direct naar de enquête op SurveyMonkey.

LET OP
:

 Vermeld de volgende gegevens over de genomineerde en jezelf om je nominatie geldig te maken:
– de voor- en achternaam van de recruiter,
link naar zijn of haar LinkedIn profiel,
– de categorie waarvoor je de recruiter nomineert (corporate, agency, interim, marketing of talent),
– maar ook je motivatie,
– uiteraard vermeld je ook jouw volledige naam, functie, werkgever en een link naar je professionele profiel, want je staat voor je nominatie.

Scroll door in Survey Monkey, want het zijn vier (4!) vragen! Let op, het is dus GEEN stem, maar een nominatie. Stemmen kan pas vanaf 20 december. Via deze link kun je real time de genomineerden checken en kijken of jouw kandidaat er al tussen staat. We zullen regelmatig de lijst met genomineerden bijwerken in het artikel, zodat je niet dubbel hoeft te nomineren. De nominatie stopt voor de start van de verkiezing. Dus nomineer vóór 18 december!


Nominate your candidate for the Most Influential Recruiter 2021 Now!

The English version

Update Monday December 20th 2021: The nomination had been closed. Later today the voting will be opened. Keep an eye on this blog!

This year, for the sixth time, the Recruitment Tech Together Show – the official pre-event of the Recruitment Tech Event, #RTE21, – will be launching the nomination for the “Most Influential Recruiter” on Tuesday 16 November. And this is the 13th edition so far! In a year that was – and still is – a very special one in our wonderful profession thanks to COVID-19. From being a profession where there was no work to be found, recruiters are now almost as scarce as software developers.

Who will succeed Marcel Borst, winner of the jury prize and the #MIR2020, in this extraordinary year? Marcel also won the jury prize in the Marketing category. In 2020, the jury also awarded a prize in the Corporate category to Luuk Jan Feitsma. Could that happen again in 2021? Or will the jury reward a different category? Because the jury members are the only ones who can decide this, based on the quality of the entries.

And we mustn’t forget the Audience Awards! Who will succeed Sebastiaan Cové, Audience Award winner in 2020 and winner in the Marketing category? Angelique Vierhout was the winner in the Agency category in 2020, but who will win in 2021? Who will succeed Maud Kuipers-Macharia in the Interim category? And who will be the new talent of 2021, following last year’s winner Deniz Bican? And who will be the winner in the Corporate category, following Martine Bom?

The five video questions format for the nominees proved so popular last year that we’re doing the same this year. And of course we’ll give the nominees all the assistance they need. And not just with the videos! Curious? Click through to find out what we’re going to do this year!

This year, too, we will make a distinction between the nominations and the election itself. The election traditionally starts at the end of the year, on 18 December to be precise. And we will use SurveyMonkey again as a tool to nominate candidates from 16 November onwards and for the voting from 20 December.

Will you be seeing a lot of changes this year? You bet!

1. For the first time, due to COVID, we had a real-life Award Roadtrip in 2021, but in 2022…..?

For the time being, this will remain an uncertain factor, but our sponsors have already pledged their sponsorship if it proves possible to stage an event, but also if we have to limit ourselves to an Award Roadtrip, as happened in 2020. Or maybe we’ll come up with something completely different! Wait and see what happens!

2. Changing of the guard in the Expert jury

This year, the jury will look a bit different. Because Gusta Timmermans has resigned as chairperson of Recruiters United (thanks for all your great work, Gusta, and for your contribution to MIR), we have asked the Board to delegate someone else from their midst. And that person is Annelies Graafland from EN HR Solutions. Welcome, Annelies!

As a representative of the winners of the award, Marcel Borst (winner of 2020) succeeds Arnold Janssen in the jury this year. Thanks for your expert assessments in 2020, Arnold!

This year, the Expert jury will also include:

Marco Hendrikse, Marketing & Content manager at the Academy for Recruitment

Koen Roozen, (Strategic) Recruitment lecturer at the Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie and Partner at HetRecruitingKantoor and HetMobiliteitKantoor

3. A maximum of one nominee per organisation

In the past, the election was embraced very enthusiastically by a number of agencies – Personato and Time to Hire. To promote diversity in the election, we had already decided in 2020 to limit the number of nominees per organisation to one, regardless of the category in which someone has been nominated. If there’s more than one nominee, then the person who was nominated first will be included in the election.

4. Training for the nominees, but with a twist

We will definitely provide training this year, but it will also be subject to change as a result of COVID-19. We’re still engaged in discussions with our partners about how we can best organise this. More to come.

5. And we’ve come up with a new category! The sourcer!

For years, sourcing has been a true profession which also deserves its share of attention, and it will definitely be getting it in this election. In other words, if you’ve got your own sourcing hero, nominate him/her/x for the Sourcing category!

6. New partners

Introducing a new category also meant finding a new category sponsor and we are delighted to announce that Textkernel will be the sponsor of the sourcing category at MIR 2021. Welcome Textkernel!

We also have a new sponsor for the Talent category in the form of the Academy for Recruitment. They will take over the reins from WeAreKeen, who we thank for their support in recent years. Welcome to Academy for Recruitment! Of course we’re very happy that Cammio, Carerix, Compagnon, Independent Recruiters and Talmark agreed to be our partners again this year for the Overall, Agency, Interim, Corporate and Marketing categories. Thanks for your renewed support!

So what do the nominees have to do to be eligible?

Answer five video questions on the Cammio video platform. Who would have thought last year that this would become the norm so quickly?

Why did we go for video – even before COVID-19? For two reasons.

1. Because it allows everyone to participate. And not just the recruiters with a big back office, who can create a juicy case for them.

2. And because all nominees can then present their quality during the election and not just the winners after they’ve been chosen.

The answers on video will be made available to both the public (on the voting form) and the jury. On that basis, the public and the jury can choose their (category) winners.

So what are those five questions again?

1. What was your biggest recruitment success in the past year?

2. What was your most important recruitment innovation in the past year?

3. What have you done over the past year to keep up with the profession?

4. How have you shared your knowledge of the profession both inside and outside your company?

5. What do you think was the most important recruitment trend in 2022?

MIR 2021 Timeline:

Tuesday 16 November 2021: Kick-off of #MIR2021 during Recruitment Tech Event

Tuesday 16 November 2021 – Friday 17 December 2021, midnight: Nomination round

Monday 20 December 2021: Nominees start campaigning

Monday 20 December 2021 – Thursday 27 January 2022, midnight: Voting for the Audience Award

Monday 21 December 2021 – Thursday 13 January 2022, midnight: Time period for submitting the answers to the five video questions for the Jury Award

Friday 14 January 2022 – Wednesday 26 January 2022: Assessment of video answers by the jury, and jury deliberation

To be announced: Award Ceremony

And now get nominating!

How? By entering the nomination of your recruitment hero or heroes in our SurveyMonkey questionnaire. You can do this by clicking on the big blue button above or below this article. This will take you directly to the SurveyMonkey questionnaire.

PLEASE include the following details about the nominee and yourself for your nomination to be valid:

First and last name of the recruiter,

– link to his or her LinkedIn profile,

– the category for which you are nominating the recruiter (corporate, agency, interim, marketing or talent),

– and don’t forget your reasons,

of course you’ll need to specify your full name, position, employer and a link to your professional profile, because you’re the one proposing your nominee.

Make sure you scroll right down to the bottom in Survey Monkey, because there are four (4!) questions! Please note that this is NOT your vote, but your nomination. You can only vote from 20 December onwards. Use this link to check the list of nominees in real time to see if your candidate’s already among them. We’ll regularly update the list of nominees in the article, so you don’t have to nominate anyone twice. The nomination process will stop before the start of the election. So get your nominations in before 18 December!


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *