Nomineer NU jouw kandidaat

Nominate your candidate NOW #MIR2022

Don’t speak or read Dutch? No panic, just scroll down for the English version.

Nomineer NU jouw kandidaat #MIR2022

Dit jaar voor de zevende keer tijdens Recruitment Tech Case Day op donderdag 3 november maken we de kick off bekend van de nominaties voor de verkiezing tot Meest Invloedrijke Recruiter. En dit is de veertiende editie al weer! En dat in een knotsgek jaar waar de personeelstekorten en daarmee de behoefte aan recruiters naar ongekende hoogten is gestegen. Ons mooie vak is belangrijker dan ooit En dat moet gevierd wordem.

Wie gaat er in 2022 de opvolger worden van Wim Dammans van TalentMapper, winnaar van de juryprijs en #MIR2021? In 2021 kende de jury ook een prijs toe in de categorie Corporate aan Libby Fox van Payaut. Zou dat in 2022 weer gebeuren? Of valt er een andere categorie in de prijzen bij de jury. De jury mag dat namelijk zelf bepalen op basis van de kwaliteit van de inzendingen.

En dan de publieksprijzen! Naast Libby Fox hadden we daar nóg een Engelstalige winnaar met Nicole Borja Mellos van successr als eerste winnaar in de nieuwe categorie Sourcing. Wie pakt deze prijs in 2022? En wie gaat de opvolger van Corwin in den Eng van Decent worden, overall publiekswinnaar in 2021 en winnaar in de categorie Agency? In 2021 was Liesbeth Dusseljee van Brandmannen winnaar in de categorie Marketing, wie wordt dat in 2022? Wie is de opvolger van Kevin Wouters van Timetohire in de categorie Interim? En wie wordt het nieuwe talent van 2022, een titel die vorig jaar ging naar Nina van Eede van Independent Recruiters ging. En wie wordt na Patty Baken de winnaar in de categorie Corporate?

We blijven de lijn met de vijf video-vragen aan de genomineerden doorzetten. Ook dit jaar gaan we ze daar bij helpen. Maar niet alleen daarmee, ook met wat anders! Benieuwd? Klik snel door om uit te vinden wat we dit jaar gaan doen!

Ook dit jaar scheiden we de nominaties van de verkiezing. De verkiezing starten we traditioneel pas aan het eind van het jaar, 19 december. We gebruiken SurveyMonkey als een tool om kandidaten vanaf 3 november te nomineren en vanaf 19 december om te stemmen.

Maar gaat er dit jaar weer veel veranderen? Nou, best wel!

1. In 2022 hadden we door COVID wederom een Award Roadtrip, maar 2023…..?

Ziet het er nu naar uit dat we weer een echt invite only Award Event gaan hebben in januari 2023! Stay tuned voor meer info.

2. Wisseling van de wacht in de Vakjury

Als vertegenwoordiger van de winnaars van de prijs volgt Wim Dammans (winnaar van 2021) dit jaar Marcel Borst op in de jury. Dank Marcel voor je deskundige oordeel in 2021!

De vakjury zal dit jaar daarnaast nog bestaan uit:

3. Maximaal één nominatie per organisatie

In het verleden is de verkiezing heel enthousiast omarmd door een aantal agencies, Personato en Timetohire, in voorgaande jaren. Om de diversiteit erin te houden in de verkiezing, hebben we in 2020 al besloten het aantal genomineerden per organisatie tot één te beperken, ongeacht de categorie waarin iemand is genomineerd. Is er meer dan één genomineerde. Dan wordt de eerst genomineerde opgenomen in de verkiezing.

4. Training voor de genomineerden, maar dan ff anders

Ook dit zullen we dit jaar zeker gaan verzorgen. We zijn nog in overleg met onze partners om dit vorm te geven. More to come.

5. En we hebben een nieuwe categorie! Het Recruitment Team!

In de afgelopen jaren zagen we vaak dat genomineerde individuele recruiters niet alleen met de eer wilden strijken van de resultaten van hun inspanningen. “Zonder mijn team was het nooit gelukt”, was een veel gehoorde uitspraak (ze lijken Max Verstappen wel). Vandaar dat we deze categorie in 2022 voor het eerste toevoegen. Zowel corporate als agency teams kunnen meedoen, ongeacht de teamgrootte. We kijken naar het resultaat van het team als geheel. Een genomineerd recruitment team kan naast recruiters ook bestaan uit recruitment assistants, sourcers, recuitment marketeers, account managers, field managers, etc..

6. Nieuwe partner

Met een nieuwe categorie hebben we natuurlijk ook een nieuwe categorie sponsor nodig en we zijn verheugd dat Timetohire de sponsor gaat woorden voor de team categorie van MIR 2022. Welkom!

Verder hebben we voor de tweede Textkernel als sponsor voor de sourcing categorie. En voor de Talent categorie is dat de Academy for Recruitment. Uiteraard zijn we ook super blij dat Cammio, Carerix, Compagnon, Independent Recruiters en Talmark ook dit jaar weer onze partners zijn voor de categorieën Overall, Agency, Interim, Corporate en Marketing. Dank voor jullie hernieuwde steun!
Wat moeten de genomineerden ook al weer doen om mee te kunnen doen?

Vijf video-vragen beantwoorden op het Cammio video platform.

Waarom hadden we voor video gekozen? Om twee redenen.

 1. Omdat iedereen dan mee kan doen. En niet alleen de recruiters die een grote backoffice hebben, die voor hen een dikke case kunnen uitwerken.
 2. En omdat alle genomineerden dan hun kwaliteit kunnen laten zien tijdens de verkiezing en niet alleen de winnaars na afloop.
  De antwoorden op video worden zowel aan het publiek (in het stemformulier) als aan de jury ter beschikking gesteld. Op basis daarvan kunnen beide hun (categorie)winnaars kiezen.

Wat zijn die vijf vragen ook al weer?

 1. Wat is je grootste recruitment-succes van het afgelopen jaar geweest?
 2. Wat is je belangrijkste recruitment-innovatie van het afgelopen jaar geweest?
 3. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om bij te blijven in het vak
 4. Hoe heb jij je kennis over het vak het afgelopen jaar binnen én buiten je bedrijf gedeeld?
 5. Wat is volgens jou de belangrijkste recruitment trend voor 2023?

Timeline MIR 2022:
Donderdag 3 november 2022: Kick off van #MIR2022 tijdens Recruitment Tech Case Day
Donderdag 3 november 2022 – Vrijdag 16 december 2022 middernacht: Nominatieronde
Dinsdag 20 december 2022: Start van de campagne door genomineerden
Dinsdag 20 december 2022 – Woensdag 25 januari 2023 middernacht: Stemronde voor publieksprijs
Dinsdag 20 december 2022 – Donderdag 12 januari 2023 middernacht: Periode voor het insturen van de antwoorden op de vijf video vragen voor deelname aan de Juryprijs
Vrijdag 13 januari 2023 – woensdag 25 januari 2023: Beoordeling video vragen door de jury en juryberaad
Vrijdag 27 januari 2023: Award Uitreiking

En nu nomineren!
Hoe? Door in onze SurveyMonkey enquête de nominatie van jouw recruitmentheld(in) in te voeren. Dat kan door op de grote groene button boven of onder dit artikel te klikken. Die brengt je direct naar de enquête op SurveyMonkey.

LET OP
:

Vermeld de volgende gegevens over de genomineerde en jezelf om je nominatie geldig te maken:

 • de voor- en achternaam van de recruiter, bij de team award graag de naam van de team manager
 • link naar LinkedIn profiel van de genomineerde recruiter
 • de categorie waarvoor je de recruiter nomineert (agency, corporate, interim, marketing, talent of team),
 • maar ook je motivatie,
 • uiteraard vermeld je ook jouw volledige naam, functie, werkgever en een link naar je professionele profiel, want je staat voor je nominatie.

Scroll door in Survey Monkey, want het zijn vier (4!) vragen! Let op, het is dus GEEN stem, maar een nominatie. Stemmen kan pas vanaf 20 december. Via deze link kun je real time de genomineerden checken en kijken of jouw kandidaat er al tussen staat. We zullen regelmatig de lijst met genomineerden bijwerken in het artikel, zodat je niet dubbel hoeft te nomineren. De nominatie stopt voor de start van de verkiezing. Dus nomineer vóór 17 december!

The English version

Nominate your candidate NOW #MIR2021

On Thursday, November 3 this year, for the seventh time during Recruitment Tech Case Day, we will be announcing the kick-off for the nominations for the election for the Most Influential Recruiter. The fourteenth edition, would you believe! And all that in a bizarre year where staff shortages – and therefore the need for recruiters – have risen to unprecedented heights. Our wonderful profession is more vital than ever and that’s something we just have to celebrate.

Who will succeed Wim Dammans of TalentMapper, winner of the Jury Prize and #MIR2021, in 2022? In 2021, the jury also awarded a prize in the Corporate category to Libby Fox of Payaut. Could that happen again in 2022? Or will there be a different category in the jury prizes? After all, the jury gets to decide, based on the quality of the entries.

And then there are the audience awards! Besides Libby Fox, we had another English-language winner in successr’s Nicole Borja Mellos as the first winner in the new Sourcing category. Who will take this award in 2022? And who will succeed Decent’s Corwin in den Eng, overall audience winner in 2021 and winner in the Agency category? In 2021, Brandmannen’s Liesbeth Dusseljee was the winner in the Marketing category. Who will it be this year? Who will succeed Kevin Wouters of Timetohire in the Interim category? And who will be the new talent of 2022, a title that went to Nina van Eede of Independent Recruiters last year? And after Patty Baken, who will be the winner in the Corporate category?

The five video questions to the nominees proved such a success that we’ve retained them this year. And again, we’ll help them out with that. But that’s not all we’ll be helping them out with! Curiosity aroused? Click through quickly to find out what we’re planning to do this year!

This year too, we will be keeping the nominations separate from the election itself. Traditionally, we don’t start the election until the end of the year, December 19. We’re using SurveyMonkey as a tool for you to nominate candidates starting November 3 and to vote starting December 19.

Will you be seeing a lot of changes this year? You bet!

 1. We had another Award Roadtrip in 2022 because of COVID, but in 2023…..?

Now it looks like we’ll be having a real-live ‘invite only’ Award Event again in January 2023! Stay tuned for more info.

 1. Changing of the guard in the Professional Jury

Representing the award winners, Wim Dammans (the 2021 winner) succeeds Marcel Borst in the jury this year. Thank you Marcel for your expert judging skills in 2021!

The professional jury this year will additionally consist of:

 1. A maximum of one nomination per organization

In the past, the election was embraced enthusiastically by a number of agencies – Personato and Timetohire, for example. To maintain diversity in the election, we decided in 2020 to restrict the number of nominees per organization to one, regardless of the category in which someone has been nominated. If there is more than one nominee, then the person nominated first will go forward to the election.

 1. Training for the nominees, but with a twist.

We will definitely provide this again this year but we’re still in consultation with our partners as to the exact form that will take. Watch this space.

 1. And we’ve introduced a new category! The Recruitment Team!

In recent years we noticed that nominated individual recruiters did not want to take sole credit for the results of their efforts. “Without my team this would never have been possible,” was something we heard frequently (sounds like Max Verstappen!). So we’re including this category for the first time in 2022. We are allowing both agency and corporate teams and teams of all sizes. A nominated recruitment team can consist of more people than just recruiters (i.e. next to recruiters also recruitment assistants, sourcers, recruitment marketers, account managers, field managers, etc. also count, of course).

 1. New partner

Of course, a new category automatically implies the need for a new category sponsor and we are delighted that Timetohire have agreed to become the sponsor for the Team category for MIR 2022. Welcome aboard!

Additionally, for the second year in succession, we are pleased to announce that Textkernel will be the sponsor for the Sourcing category. And the Academy for Recruitment is to be the sponsor for the Talent category. Naturally we’re also super delighted that Cammio, Carerix, Compagnon, Independent Recruiters and Talmark are our partners again this year for the Overall, Agency, Interim, Corporate and Marketing categories. Many thanks for your renewed support!

What do the nominees have to do to be eligible?

Answer five video questions via the Cammio video platform.

Why did we go for the video option? Two reasons.

 1. So that everyone can participate, not just recruiters with a sophisticated back office that can produce a flashy case for them.
 2. And because all the nominees will then be able to demonstrate their quality during the election itself and not only the eventual winners.

The answers on video will be made available to both the public (via the voting form) and the jury. Based on that, both audience and jury can choose their (category) winners.

What are those five questions again?

 1. What was your biggest recruiting success of the past year?
 2. What was your most important recruitment innovation of the past year?
 3. What have you done in the past year to keep up with the profession?
 4. How have you shared your knowledge about the profession within and outside your company over the past year?
 5. In your opinion, what is the most important recruitment trend for 2023?

Timeline MIR 2022:

Thursday, November 3, 2022: Kick off of #MIR2022 during Recruitment Tech Case Day

Thursday, November 3, 2022 – Friday, December 16, 2022, midnight: Nomination round

Tuesday, December 20, 2022: Nominees start campaigning

Tuesday, December 20, 2022 – Wednesday, January 25, 2023, midnight: Voting round for audience award

Tuesday, December 20, 2022 – Thursday, January 12, 2023, midnight: Time period for submitting answers to the five video questions for participation in the Jury Prize

Friday, January 13, 2023 – Wednesday, January 25, 2023: Assessment and deliberation by the jury of the video answers

Friday, January 27, 2023: Awards Ceremony

And now get nominating!

How? By entering the nomination of your recruitment hero in our SurveyMonkey questionnaire. Just click on the big green button above or below this article. That will take you directly to the survey on the SurveyMonkey site.

DON’T FORGET:

To make your nomination valid, please include the following information about the nominee and yourself:

 • the first and last name of the recruiter, for the team award, please include the name of the team manager
 • link to the LinkedIn profile of the nominated recruiter
 • the category for which you are nominating the recruiter (agency, corporate, interim, marketing, talent or team),
 • put your own case/motivation,
 • of course you need to include your full name, position, employer and a link to your professional profile as you’re vouching for your nomination.

Make sure you scroll right through to the bottom in Survey Monkey, because you have to answer four (4!) questions! Please note that it’s NOT a vote, but a nomination. You won’t be able to vote until December 20. Use this link to check the nominees in real time and track whether your candidate has been included. We will regularly update the list of nominees in the article, so you don’t have to nominate twice. The nomination process will stop before the election starts. So make sure you get your nominations in before December 17!