Nomineer NU jouw kandidaat

Nominate your candidate NOW #MIR2023

Don’t speak or read Dutch? No panic, just scroll down for the English version.

Dit jaar maakten we op dinsdag 14 november tijdens de Employer Branding Summit de kick off bekend van de verkiezing tot Meest Invloedrijke Recruiter. Alweer de 15e editie! Ons derde lustrum!

Wie wordt in 2023 de opvolger van Eugène van den Hemel van Jobs voor Humanity, winnaar van de juryprijs en #MIR2022? Vorig jaar kende de jury een prijs toe aan Strictly People in de categorie Recruitment Team én aan Kim Werensteijn in de categorie Recruitment Marketing. Deelt de jury in 2023 weer extra prijzen uit? De jury bepaalt dat ieder jaar namelijk zelf op basis van de kwaliteit van de inzendingen.

En wie worden er door het publiek verkozen tot de winnaars van dit jaar? Vorig jaar mocht Pien van den Boer van Timetohire zich dé winnares noemen in de categorie Talent. Wie wordt dit jaar verkozen tot het veelbelovende talent van de recruitmentwereld? En wie wordt de opvolger van Roy Fasen in de categorie Interim? In 2022 riep het publiek Eugène van den Hemel uit tot de winnaar van de categorie Agency. Wie pakt deze prijs in 2023? In de categorie Marketing was Kim Werensteijn de winnaar in 2022, wie wordt dan in 2023? En wie volgt Jeroen de Wit op in de categorie Corporate? En wie wint er in de categorie Sourcing? Vorig jaar ging die eer naar Alla Pavlova van Riot Games, wie neem het stokje van haar over? En wie volgt Wortell op in de categorie Recruitment Team?

Ook dit jaar werken we met een nominatieronde en een stemronde. Maar de nominatieronde pakken we dit jaar anders aan. Benieuwd? Lees dan snel verder om uit te vinden wat we dit jaar anders doen!

Verandert er dit jaar veel? Nou, best wel!

 1. Genomineerden blijven geheim tot stemronde
  In 2022 maakten we alle genomineerden direct bekend. In 2023 doen we dat niet. Tot de stemronde blijven alle genomineerde kandidaten anoniem.
 1. Voorlichtingsbijeenkomst voor genomineerden vlak voor de stemronde
  Vlak voordat de stemronde begint en de genomineerden uit de anonimiteit raken, organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst voor alle genomineerden. We vertellen wat ze kunnen verwachten en wat er staat te gebeuren, zo gaan ze goed voorbereid de verkiezing in. De voorlichtingsbijeenkomst is ook hét moment om aan te geven of je door wilt gaan met de verkiezing. Soms zijn er ook genomineerden die, ondanks dat ze blij en trots zijn dat ze genomineerd zijn, niet mee willen of kunnen doen aan onze verkiezing.  Nu ze tot de stemronde anoniem zijn, bied je deze genomineerden zo een chique uitweg.
 1. Wisseling van de wacht in de Vakjury
  Als vertegenwoordiger van de winnaars van de verkiezing volgt Eugène van den Hemel (winnaar 2022) dit jaar Wim Dammans (winnaar 2021) in de jury op. Wim, dank voor je deskundige oordeel in 2022!

Daarnaast kunnen we dit jaar voor de vakjury ook weer rekenen op:

 1. Samenwerking met Recruiters United
  De verkiezing ‘Meest Invloedrijke Recruiter’ is bij veel mensen binnen ons vakgebied al bekend, maar we willen natuurlijk zo veel mogelijk vakgenoten bereiken. Als hét grootste netwerk van arbeidsmarktprofessionals is Recruiters United dé partner om dat te bereiken. Daarom kun je dit jaar ook op de website van Recruiters United stemmen op onze genomineerde kandidaten. Bij Recruiters United weten ze precies wat er speelt binnen ons vakgebied, organiseren ze allerlei evenementen én hebben ze net als wij bij deze verkiezing het doel om vakgenoten bij elkaar te brengen en kennis op het recruitmentvak te delen. Dan is het ontzettend mooi dat je nu samen de schouders eronder kunt zetten en een succesvolle 15e editie van de verkiezing kunt neerzetten.
 1. Nieuwe partner
  Dit jaar kunnen we Jobsrepublic verwelkomen als onze nieuwe sponsor voor de categorie Recruitment Marketing. Jobsrepublic neemt het stokje over van Talmark, die jarenlang de sponsor was van deze categorie. We willen Talmark bedanken voor hun grote steun de afgelopen jaren en we zijn blij dat Jobsrepublic als nieuwe partner zich wil verbinden aan deze categorie. Dus welkom! Uiteraard zijn we ook super blij dat Cammio, Carerix, Compagnon, Independent Recruiters, Artra, Textkernel en TimetoHire ook dit jaar weer onze partners zijn voor de categorieën Overall, Agency, Interim, Corporate, Recruitment Talent, Sourcing en Recruitment Team. Dank voor jullie hernieuwde steun!

Wat moeten de genomineerden ook alweer doen om mee te kunnen doen?

Vijf video-vragen beantwoorden op het Cammio-videoplatform.

Waarom hadden we voor video gekozen? Om twee redenen.

 1. Omdat iedereen dan mee kan doen. En niet alleen de recruiters die een grote backoffice hebben, die voor hen een dikke case kunnen uitwerken.
 2. En omdat alle genomineerden dan hun kwaliteit kunnen laten zien tijdens de verkiezing en niet alleen de winnaars na afloop.
  De antwoorden op video worden zowel aan het publiek (in het stemformulier) als aan de jury ter beschikking gesteld. Op basis daarvan kunnen beide hun (categorie)winnaars kiezen.

Wat zijn die vijf vragen ook alweer?

 1. Wat is je grootste recruitment-succes van het afgelopen jaar geweest?
 2. Wat is je belangrijkste recruitment-innovatie van het afgelopen jaar geweest?
 3. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan om bij te blijven in het vak
 4. Hoe heb jij je kennis over het vak het afgelopen jaar binnen én buiten je bedrijf gedeeld?
 5. Wat is volgens jou de belangrijkste recruitment trend voor 2024?

Timeline #MIR2023
Dinsdag 14 november 2023 –
Kick off van #MIR2023 tijdens Employer Branding Summit
Dinsdag 14 november 2023 –
Vrijdag 15 december 2023 middernacht: Nominatieronde
Woensdag 13 december 2023 – Voorlichtingsbijeenkomst genomineerden bij Cammio in Den Haag
Dinsdag 19 december 2023 –
 Bekendmaking genomineerden en start van de campagne door genomineerden
Dinsdag 19 december 2023 – Woensdag 24 januari 2024 middernacht: Stemronde voor publieksprijs
Dinsdag 19 december 2023 – Donderdag 11 januari 2024 middernacht: Periode voor het insturen van de antwoorden op de vijf videovragen voor deelname aan de Juryprijs
Vrijdag 12 januari 2024 – Woensdag 24 januari 2024: Beoordeling videovragen door de jury en juryberaad
Vrijdag 26 januari 2023: Award Uitreiking – Huize Frankendael (16.00-20.00 uur)

 

En nu nomineren!
Hoe? Door in onze SurveyMonkey enquête de nominatie van jouw recruitmentheld(in) in te voeren. Dat kan door op de grote groene button boven of onder dit artikel te klikken. Die brengt je direct naar de enquête op SurveyMonkey.

LET OP:

Vermeld de volgende gegevens over de genomineerde en jezelf om je nominatie geldig te maken:

 • de voor- en achternaam van de recruiter, bij de team award graag de naam van de teammanager
 • link naar LinkedInprofielvan de genomineerde recruiter
 • de categorie waarvoor je de recruiter nomineert (agency, corporate, interim, marketing, talent of team),
 • de contactgegevens van de genomineerde
 • dat je toestemming hebt van de genomineerde om deze te nomineren en de contactgegevens te delen
 • maar ook je motivatie,
 • uiteraard vermeld je ook jouw volledige naamfunctie, werkgever, een link naar je professionele profiel en je contactgegevens want je staat voor je nominatie.

Scroll door in Survey Monkey, want het zijn zes (6!) vragen! Let op, het is dus GEEN stem, maar een nominatie. Stemmen kan pas vanaf 19 december.

Anders dan vorig jaar is het niet mogelijk om real time de genomineerden te checken om te kijken of jouw kandidaat er al tussen staat. Wel kun je het aantal genomineerden per categorie zien. De genomineerden blijven immers anoniem tot aan de stemronde. De nominatie stopt voor de start van de verkiezing. Dus nomineer vóór 15 december!

The English version

#MIR2023

This year, during the Employer Branding Summit on Tuesday, November 14, we announced the kick-off for the election of the Most Influential Recruiter. Our 15th edition – what an achievement!

Who will follow in the footsteps of Eugène van den Hemel of Jobs for Humanity, winner of the jury prize and #MIR2022? Last year the jury awarded prizes to both Strictly People in the Recruitment Team category and to Kim Werensteijn in the Recruitment Marketing category. Will the jury hand out extra prizes again in 2023? It’s up to the jury to decide, based on the quality of the entries.

And who will be chosen by the public as this year’s winners? Last year, Pien van den Boer of Timetohire was the winner in the Talent category. Who will be chosen this year as the most promising talent in the recruitment world? And who will follow in Roy Fasen’s footsteps in the Interim category? In 2022, the public voted Eugène van den Hemel the winner of the Agency category. Who will take this prize in 2023? In the Marketing category, Kim Werensteijn was the winner in 2022, who will it be in 2023? Who will follow up Jeroen de Wit in the Corporate category? And who will win in the Sourcing category? Last year that honour went to Alla Pavlova of Riot Games; who will take over from her? And who will follow Wortell in the Recruitment Team category?

Once again, we will be conducting a nomination round and a voting round. But this year we’re taking a different approach to the nomination round. Curious to know more? Then carry on reading to find out what we’re doing differently this year!

Will there be a lot of changes this year? Well, quite a few!

 1. Names of nominees remain secret until voting starts
  In 2022, we announced all nominees as soon as they were known. We won’t be doing this this year. Up until the voting round, all nominees will remain anonymous.
 1. Information session for nominees just prior to the voting round
  Just before the voting round begins and the nominees’ names are made known, we will organize an information session for all nominees. This is when we tell them what to expect and what is about to happen, so that they enter the election well prepared. The information session is also the opporunity to indicate whether you still want to take part in the election. Sometimes, despite being pleased and proud to be nominated, nominees may not want to, or are unable to, participate in our election. Because their names are kept secret until the voting round, these nominees will be able to withdraw without losing face.
 1. Changing of the guard in the Expert Jury
  Representing the winners of the election this year, Eugène van den Hemel (winner 2022) takes over from Wim Dammans (winner 2021) on the jury. Wim, thank you for your expert judgment in 2022!

In addition, this year we can also count on the following members of the Expert Jury again:

 1. Collaboration with Recruiters United
  The election for ‘Most Influential Recruiter’ will be familiar to many people within our profession, but of course we want to reach as many colleagues as possible. As the largest network of labour market professionals, Recruiters United is the partner for achieving that. That’s why this year you can also vote for our nominated candidates on the Recruiters United website. At Recruiters United they know exactly what’s going on in our field, they organize all kinds of events and just as we are trying to do with this election, their goal is to bring professionals together and share knowledge in the recruitment field. Which makes it extra fulfilling to be able to put your shoulders to the wheel and organize a successful 15th edition of this election.
 1. New partner
  This year we are pleased to welcome Jobsrepublic as our new sponsor for the Recruitment Marketing category. Jobsrepublic takes over the baton from Talmark, which was the sponsor of this category for many years. We would like to thank Talmark for their great support over the past years and we are delighted that Jobsrepublic wants to commit to this category as a new partner. So a hearty welcome to Jobsrepublic! Of course, we are also super pleased that Cammio, Carerix, Compagnon, Independent Recruiters, artra, Textkernel and TimetoHire are our partners again this year for the Overall, Agency, Interim, Corporate, Recruitment Talent, Sourcing and Recruitment Team categories. Thank you for your renewed support!

What do the nominees have to do to be eligible?

Answer five video questions via the Cammio video platform.

Why did we go for the video option? Two reasons.

 1. So that everyone can participate, not just recruiters with a sophisticated back office that can produce a flashy case for them.
 2. And because all the nominees will then be able to demonstrate their quality during the election itself and not only the eventual winners. The answers on video will be made available to both the public (via the voting form) and the jury. Based on that, both audience and jury can choose their (category) winners.

What are those five questions again?

 1. What was your biggest recruiting success of the past year?
 2. What was your most important recruitment innovation of the past year?
 3. What have you done in the past year to keep up with the profession?
 4. How have you shared your knowledge about the profession within and outside your company over the past year?
 5. In your opinion, what is the most important recruitment trend for 2024?

Timeline #MIR2023:

Tuesday, November 14, 2023: Kick off of #MIR2023 during Employer Branding Summit
Tuesday, November 14, 2023Friday, December 15, 2023, midnight: Nomination round
Wednesday, December 13, 2023 – Information session for nominees at Cammio in The Hague
Tuesday, December 19, 2023: Announcement of nominees and nominees start campaigning
Tuesday, December 29, 2023Wednesday, January 24, 2024, midnight: Voting round for audience award
Tuesday, December 19, 2023 – Thursday, January 11, 2024, midnight: Time period for submitting answers to the five video questions for participation in the Jury Prize
Friday, January 12, 2024Wednesday, January 24, 2024: Assessment and deliberation by the jury of the video answers
Friday, January 26, 2024: Awards Ceremony – Huize Frankendael (16.00 – 20.00)

And now get nominating!

How? By entering the nomination of your recruitment hero in our SurveyMonkey questionnaire. Just click on the big green or blue button above or below this article. That will take you directly to the survey on the SurveyMonkey site.

DON’T FORGET:

To make your nomination valid, please include the following information about the nominee and yourself:

 • the first and last name of the recruiter, for the team award, please include the name of the team manager
 • link to the LinkedIn profile of the nominated recruiter
 • the category for which you are nominating the recruiter (agency, corporate, interim, marketing, talent or team),
 • the contact details of the nominee
 • a statement confirming that you have the nominee’s permission to nominate them and to share their contact details
 • put your own case/motivation,
 • of course you need to include your full name, position, employer, a link to your professional profile and your contact details as you’re vouching for your nomination.

Make sure you scroll right through to the bottom in Survey Monkey, because you have to answer six (6!) questions! Please note that it’s NOT a vote, but a nomination. You won’t be able to vote until December 19.

In contrast to last year, you won’t be able to check in real time whether your candidate’s name is on the list of nominees. But you will be able to see the total number of nominees per category. This is because we want to ensure that the names of the nominees remain anonymous until the voting round. The nomination process will remain live up until the start of the voting. So make sure your nominations are in before December 15!